Abstract & Full Text

מחקר זה בוחן את מידת ההתאמה בין שני נרטיבים שעניינם היסטוריית מלחמת העצמאות וסיבות עזיבתם של הפלסטינים 38 מיישוביהם במהלכה. נרטיב אחד מיוצג בארבעה פרויקטים ערביים/פלסטיניים של היסטוריה שבעל פה (oral history) והנרטיב האחר מיוצג במחקריו של ההיסטוריון הישראלי בני מוריס, המסתמך בעיקר על מסמכים יהודיים/ישראליים. במחקר הנוכחי נמצאה מידה גבוהה של התאמה בין שני הנרטיבים, למרות שני סוגי מקורות המידע שעליהם מבוסס כל נרטיב (היסטוריה שבעל פה לעומת מסמכים). ממצא זה מעלה את האפשרות שבעתיד היסטוריונים ישראלים יתייחסו מלכתחילה ביתר אמון להיסטוריה פלסטינית שבעל פה, שהיא המקור המרכזי של הפלסטינים לחקר העבר, בניגוד לגישתם הנוכחית כלפיה, שבדרך כלל מאופיינת בחשדנות ובחוסר אמון. לממצאים אלה משמעויות הנוגעות לסכסוך הנדון ולהיסטוריה שבעל פה כמקור מידע. במחקר נבחן רק מדגם של יישובים ושל מקורות היסטוריים. מן הראוי לערוך בהמשך מחקרים דומים, מרחיבים, כדי לקבל תמונה מבוססת יותר על נושא המחקר.