Abstract & Full Text

זיכרון פופולרי, כחלק מן הזיכרון הקולקטיבי, משפיע על התגובות הפסיכולוגיות,
הקוגניטיביות והרגשיות של בני חברה הנתונה בסכסוך, ובייחוד על התנהגותם, ולכן חשוב
להכירו. למרות זאת, הזיכרון הפופולרי של היהודים בישראל על הסכסוך הישראלי/יהודי־
ערבי/פלסטיני טרם נחקר עד כה באמצעות סקר דעת קהל, המאפשר להגיע למדגם מייצג
של האוכלוסייה. מאמר זה בא למלא חלק מחוסר זה. הוא מתאר את הזיכרון של אוכלוסייה
זו על בסיס סקר דעת קהל שנערך ב־ 2008 בקרב מדגם מייצג שלה בנוגע ל־ 24 סוגיות
היסטוריות מרכזיות של הסכסוך משלהי המאה ה־ 19 ועד ימינו. עם סוגיות אלו נמנים יחסי
החלוצים היהודים והפלסטינים בארץ־ישראל, הסיבות לפרוץ מלחמות שונות, הסיבות
לאקסודוס הפלסטיני ב־ 1948 ולהקמת ההתנחלויות בשטחים, כנות הצדדים במשא ומתן
לשלום, וטוהר הנשק. נוסף על כך, המאמר מציג לראשונה את "אינדקס הזיכרון הישראלי־
יהודי של הסכסוך" — ממוצע זיכרון של 24 הסוגיות — שעל פני ספקטרום הנרטיבים הוא
נמצא ממוקם בין נרטיב הנוטה לציוני לבין נרטיב מאוזן )פוסט־ציוני(, קרוב יותר לאחרון.
המאמר גם דן במתאמים בין אינדקס זה לעמדות המרואיינים כלפי הסכסוך ולמאפיינים
פסיכולוגיים וסוציו־דמוגרפיים שלהם, ואף במתאם בין אינדקס זה לזיכרון השואה של
המרואיינים.