Abstract and Full Text

מאמר זה מתאר את האופן שבו מחקרים של חוקרים יהודים, מישראל ומחוץ לה, הציגו בין 1949 ל-2004 את הסיבות לעזיבת הפליטים הפלסטינים ב-1948. מתודולוגית, הממצאים מבוססים על ניתוח כל המחקרים שפורסמו במהלך תקופת המחקר כמו גם ראיונות שבוצעו עם חלק מהחוקרים. לפי הממצאים, עד לשלהי שנות ה-70 כל המחקרים של חוקרים מישראל הציגו את הנרטיב הציוני לגבי עזיבת הפלסטינים (עזיבה מרצון עקב קריאת מנהיגים ופחד). ממועד זה חל שינוי ניכר היות ורוב המחקרים של חוקרים אלו הציגו את הנרטיב הביקורתי (שבהמשך כונה לרוב "פוסט ציוני") – חלק מהפלסטינים עזבו מרצון מסיבות שונות בעוד שחלקם גורשו; ומשלהי שנות ה-80 – הרוב המכריע של המחקרים היו כאלו. לעומת זאת, רוב המחקרים של חוקרים מחוץ לישראל הציגו כבר משלהי שנות ה-50 את הנרטיב הביקורתי. בהמשך המאמר דן בהיבטים שונים של הממצאים כגון הסיבות להצגת עזיבת הפלסטינים באופן שנמצא.