Results of Public Opinion Survey (Hebrew)

The same data appears also in the below attached downloadable file.

נספח א':

כל שאלות הסקר ומידת האימוץ בקרב היהודים בישראל של התשובות/הנרטיבים לגביהם

1.        איזה מהמשפטים הבאים מתאר בצורה הנכונה ביותר את דעתך בנוגע לחלוקת האחריות בין היהודים והערבים (כולל הפלסטינים) לגבי פרוץ והתמשכות הסכסוך הישראלי-ערבי?

 % אלו שבחרו בתשובה/נרטיב זה

תשובות/נרטיבים אפשריים 

 מס'

43.4

הערבים (כולל הפלסטינים) האחראים העיקריים לפרוץ הסכסוך והתמשכותו

1

46

הערבים והיהודים אחראים באופן די שווה

2

4.2

היהודים האחראים העיקריים

3

6.4

לא יודעים/לא ענו

4

100

סה"כ

 

 

2.        למיטב ידיעתך, מה הייתה מידת הכנות של ישראל והערבים (כולל הפלסטינים), בניסיונותיהם להגיע לשלום בכל הסיכסוך?

 % אלו שבחרו בתשובה/נרטיב זה

תשובות/נרטיבים אפשריים 

 מס'

27

 ישראל הייתה כנה מאד, אך הערבים לא היו כנים

1

30.4

 ישראל הייתה די כנה, והערבים לא

2

28.2

 שני הצדדים היו כנים באופן די שווה

3

1.6

הערבים היו די כנים וישראל לא

4

0.4

הערבים היו כנים מאוד וישראל לא

5

12.4

לא יודעים/לא ענו

6

100

סה"כ

 

 

3.         למיטב ידיעתך, מה הייתה איכות יחסי היהודים עם הפלסטינים בארץ-ישראל, במאות השנים שקדמו לתחילת העלייה הציונית לארץ בסוף המאה ה-19?

 % אלו שבחרו בתשובה/נרטיב זה

תשובות/נרטיבים אפשריים 

מס'

6.6

גרועים ביותר

1

16.8

די גרועים

2

31.2

בינוניים

3

29.4

די טובים

4

3.8

טובים ביותר

5

12.2

לא יודעים/לא ענו

6

100

סה"כ

 

                                                                                                                                                      

4.        למיטב ידיעתך, איזה חלק מכל אוכלוסיית ארץ-ישראל היו הפלסטינים לפני שהתחילו להגיע אליה החלוצים היהודים בסוף המאה ה-19?
הפלסטינים היוו:

 % אלו שבחרו בתשובה/נרטיב זה

תשובות/נרטיבים אפשריים 

 מס'

0.6

 תושבים בלעדיים בארץ

1

22.8

הרוב המכריע

2

36.6

הרוב

3

15.8

מיעוט

4

6.0

מיעוט שולי

5

 18.2

לא יודעים/לא ענו

6

100

סה"כ

 

 

5.        למיטב ידיעתך, מי אחראי לאלימות בין היהודים לפלסטינים שהתרחשה בארץ מסוף המאה ה-19 ועד לפרוץ מלחמת העצמאות?
האחריות לאלימות מקורה: 

 % אלו שבחרו בתשובה/נרטיב זה

תשובות/נרטיבים אפשריים 

מס'

20.6

רק בפלסטינים

1

37.8

בעיקר בפלסטינים

2

23.8

באופן די שווה בשני הצדדים

3

3.6

בעיקר ביהודים

4

1.0

רק ביהודים

5

13.2

לא יודעים/לא ענו

6

100

סה"כ

 

 


 

 

6.        איזה חלק מארץ-ישראל היו אמורים לקבל הפלסטינים לפי החלטת החלוקה של האו"ם מ-47 בהשוואה לחלקם באוכלוסיה?
הפלסטינים קיבלו לפי ההחלטה:

 % אלו שבחרו בתשובה/נרטיב זה

תשובות/נרטיבים אפשריים 

מס'

10

חלק מהארץ הגדול בהרבה מחלקם באוכלוסייה

1

19.2

חלק מהארץ הגדול מחלקם

2

20.4

חלק מהארץ השווה לחלקם

3

19

לק מהארץ הקטן מחלקם

4

4.8

חלק מהארץ הקטן בהרבה מחלקם

5

26.6

לא יודעים/לא ענו

6

100

סה"כ

 

 

7.        איזה חלק מהפלסטינים רצו לפתוח במלחמה נגד היהודים בעקבות החלטת האו"ם מ-47 להקמת ישראל?

 % אלו שבחרו בתשובה/נרטיב זה

תשובות/נרטיבים אפשריים 

מס'

26.8

רוב מכריע מהפלסטינים רצה לפתוח במלחמה

1

33.6

רוב

2

9.8

כמחצית

3

10.6

מיעוט

4

1.4

מיעוט שולי

5

17.8

לא יודעים/לא ענו

6

100

סה"כ

 

 

8.        מה הסיבות לעזיבת הפליטים הפלסטינים במלחמת העצמאות?

 % אלו שבחרו בתשובה/נרטיב זה

תשובות/נרטיבים אפשריים 

 מס'

40.8

הפליטים עזבו בגלל פחד וקריאת מנהיגים כי יעזבו

1

39.2

הפליטים עזבו בגלל פחד, קריאות מנהיגים וגירוש על ידי היהודים

2

8

הפליטים גורשו על ידי היהודים

3

12

לא יודעים/לא ענו

4

100

סה"כ

 

 


 

 

9.        איזה חלק מהערבים תושבי ישראל (ללא מזרח ירושלים) תכנן או השתתף בפעולות טרור נגד ישראל לאחר מלחמת העצמאות ועד היום?

 % אלו שבחרו בתשובה/נרטיב זה

תשובות/נרטיבים אפשריים 

מס'

4.8

כמעט כל ערביי ישראל פעלו כך

1

17

רובם פעלו כך

2

15.6

כמחציתם

3

35.8

מיעוטם

4

17

מיעוט שולי מהם

5

9.8

לא יודעים/לא ענו

6

100

סה"כ

 

 

10.     מה היו הסיבות העיקריות לחדירה לישראל של המסתננים הערביים/פלסטינים בין תום מלחמת העצמאות לתחילת מלחמת סיני ב-56?

 % אלו שבחרו בתשובה/נרטיב זה

תשובות/נרטיבים אפשריים 

מס'

12.4

כולם חדרו לישראל ממניעי טרור (כגון לביצוע רצח וחבלה)

1

20.2

רובם חדר ממניעי טרור

2

32.2

 כמחציתם ממניעי טרור, ומחציתם ממניעים כלכליים-חברתיים (כגון עיבוד שדות וביקור קרובי משפחה)

3

12.2

רובם ממניעים כלכליים-חברתיים

4

2

כולם ממניעים כלכליים-חברתיים

5

21

לא יודעים/לא ענו

6

100

סה"כ

 

 


 

 

11.     מדוע פתחה ישראל במלחמת סיני ב-56? ישראל התקיפה:  

 % אלו שבחרו בתשובה/נרטיב זה

תשובות/נרטיבים אפשריים 

מס'

28.6

רק מחוסר ברירה כתגובה לפעולות תוקפניות של הערבים

1

30

בעיקר מחוסר ברירה

2

14.2

בחלקו מחוסר ברירה ובחלקו מרצון לכיבוש ושליטה בשטחים מצריים

3

4.6

בעיקר מתוך רצון לכבוש ולשלוט בשטחים מצריים

4

1.6

רק מתוך רצון לכבוש ולשלוט בשטחים

5

21

לא יודעים/לא ענו

6

100

סה"כ

 

 

12.     מה היה הרקע לפריצת מלחמת ששת הימים ב-67?

 % אלו שבחרו בתשובה/נרטיב זה

תשובות/נרטיבים אפשריים 

מס'

37.2

רק כהגנה לאיומי מלחמה של מדינות ערב

1

34.6

בעיקר כהגנה לאיומי מלחמה

2

12.8

בחלקו כהגנה לאיומים, ובחלקו מרצון לכיבוש ושליטה בשטחים ערביים

3

1.6

בעיקר מרצון לכבוש ולשלוט בשטחים מצריים

4

2

רק מרצון לכבוש ולשלוט בשטחים

5

11.8

לא יודעים/לא ענו

6

100

סה"כ

 

 

13.     לפני מלחמת יום כיפור מ-73:

 % אלו שבחרו בתשובה/נרטיב זה

תשובות/נרטיבים אפשריים 

מס'

17.8

לא היו כל יוזמות שלום בין ישראל לערבים

1

20.2

היו יוזמות שלום בין ישראל לערבים, שהוכשלו על ידי הערבים

2

26.6

היו יוזמות שלום בין הצדדים שהוכשלו על ידי שני הצדדים

3

5.2

היו יוזמות שלום בין הצדדים שהוכשלו על ידי הישראלים

4

30.2

לא יודעים/לא ענו

5

100

סה"כ

 

 


 

14.     מה התרחש במלחמת יום הכיפורים מבחינת יחסי הכוחות בין ישראל לערבים?

התברר כי ישראל:

 % אלו שבחרו בתשובה/נרטיב זה

תשובות/נרטיבים אפשריים 

מס'

17

חזקה בהרבה מהערבים ולא יכולה להיקלע למצבים מסוכנים במלחמה עימן

1

43.2

חזקה מהערבים

2

5.6

שווה בכוחה לערבים

3

19.2

לא כל כך חזקה ביחס לערבים ויכולה גם להיקלע למצבים מסוכנים במלחמה עימן

4

6

חלשה מהערבים

5

9

לא יודעים/לא ענו

6

100

סה"כ

 

 

15.     מה היו מטרות ישראל במלחמת לבנון ב-82?
מטרות ישראל היו:

 % אלו שבחרו בתשובה/נרטיב זה

תשובות/נרטיבים אפשריים 

מס'

20.4

רק למנוע התקפות טרור מלבנון כנגדה

1

26.4

בעיקר למנוע התקפות טרור מלבנון

2

32

בחלקו למנוע התקפות טרור; ובחלקו, לבנות סדר איזורי חדש בלבנון

3

6

בעיקר לבנות סדר איזורי חדש בלבנון

4

2

רק לבנות סדר איזורי חדש בלבנון

5

13.2

לא יודעים/לא ענו

6

100

סה"כ

 

 

16.     מה היו הסיבות להקמת ההתנחלויות ביהודה, שומרון ועזה?

 % אלו שבחרו בתשובה/נרטיב זה

תשובות/נרטיבים אפשריים 

מס'

6.6

רק מסיבה ביטחונית, כדי למנוע התקפות נגד ישראל משטחים אלו

1

9.6

בעיקר מסיבה ביטחונית

2

44

מסיבות ביטחוניות ואידיאולוגיות באופן די שווה

3

23.2

בעיקר מסיבות אידיאולוגיות

4

10.4

רק מסיבות אידיאולוגיות

5

6.2

לא יודעים/לא ענו

6

100

סה"כ

 

 


 

17.     מה היו הסיבות העיקריות לפעילות האלימה של ארגוני הטרור הפלסטיניים נגד ישראל?

 % אלו שבחרו בתשובה/נרטיב זה

תשובות/נרטיבים אפשריים 

מס'

23.8

רק בגלל אופים האלים של הפלסטינים

1

23.8

בעיקר בגלל אופים האלים

2

31.6

בגלל אופים האלים וגם בגלל התנהגות ישראל בסכסוך

3

6.2

בעיקר בגלל התנהגות ישראל

4

2.6

רק בגלל התנהגות ישראל

5

12

לא יודעים/לא ענו

6

100

סה"כ

 

 

18.     מה היו הסיבות העיקריות לפרוץ האינתיפאדה ב-87?

 % אלו שבחרו בתשובה/נרטיב זה

תשובות/נרטיבים אפשריים 

מס'

23.6

באופן מרכזי משנאה טבעית לישראל

1

17.2

באופן די מרכזי משנאה

2

32

באופן די שווה משנאה ומסיבות אחרות (כגון, אי-רצון להישלט ויחס קשה של ישראל)

3

6.6

באופן די מרכזי מסיבות אחרות

4

6.4

באופן מרכזי מסיבות אחרות

5

14.2

לא יודעים/לא ענו

6

100

סה"כ

 

 

19. מה הייתה מידת טוהר הנשק (הימנעות מפעולות אלימות לא חוקיות) של צה"ל באינתיפאדה של 87? דרג זאת לפי סולם של 1 עד 7, כאשר 1 מייצג טוהר נשק אפסי ו-7 טוהר נשק מוחלט    

 % אלו שבחרו בתשובה/נרטיב זה

תשובות/נרטיבים אפשריים 

מס'

1.4

טוהר נשק אפסי

1

2.6

מעט טוהר נשק

2

6.6

יותר ממעט טוהר נשק

3

14.2

טוהר נשק בינוני

4

17.8

טוהר נשק משמעותי

5

13.4

טוהר נשק כמעט מוחלט

6

23.4

טוהר נשק מוחלט

7

20.6

לא יודעים/לא ענו

8

100

סה"כ

 

      

20.   מי אחראי לכישלון תהליך השלום על בסיס הסכמי אוסלו בשנות ה-90?   

 % אלו שבחרו בתשובה/נרטיב זה

תשובות/נרטיבים אפשריים 

מס'

25.6

הפלסטינים אחראים באופן מרכזי לכישלון

1

25

הפלסטינים באופן די מרכזי

2

28.4

 שני הצדדים אחראים באופן די שווה

3

3.2

ישראל אחראית באופן די מרכזי

4

2.8

שראל באופן מרכזי

5

15

לא יודעים/לא ענו

6

100

סה"כ

 

 

21.    באיזו מידה יושם הסכם השלום בין ישראל למצרים על ידי המימשל המצרי?

 % אלו שבחרו בתשובה/נרטיב זה

תשובות/נרטיבים אפשריים 

 מס'

20

באופן מינימאלי

1

11.2

יותר ממינימאלי

2

33.2

בינוני

3

12.6

יותר מבינוני

4

8.6

באופן מקסימאלי

5

14.4

לא יודעים/לא ענו

6

100

סה"כ

 

 

22.  מה הסיבות לכישלון המשא ומתן בין ברק לערפאת מקיץ 2000? 

 % אלו שבחרו בתשובה/נרטיב זה

תשובות/נרטיבים אפשריים 

 מס'

55.6

ברק הציע לערפאת הסכם שלום נדיב ביותר, אך ערפאת דחה זאת בעיקר כי לא רצה בשלום

1

25.4

שני הצדדים אחראים לכישלון, כגון עקב הצעה לא נדיבה מספיק של ברק ואי-התפשרות ערפאת

2

3

ערפאת כן רצה שלום, אך ברק לא היה מספיק נדיב לצרכי הפלסטינים

3

16

לא יודעים/לא ענו

4

100

סה"כ

 

      


 

23.  האינתיפאדה ב-2000 פרצה בגלל?

 % אלו שבחרו בתשובה/נרטיב זה

תשובות/נרטיבים אפשריים 

מס'

22.8

רק כתוצאה מתכנון מוקדם של ערפאת כדי לעבור לעימות אלים עם ישראל

1

23

בעיקר מתכנון מוקדם של ערפאת

2

25.8

בחלקו מתכנון מוקדם של ערפאת ובחלקו כהתקוממות עממית-ספונטאנית

3

9.2

בעיקר כהתקוממות עממית-ספונטאנית

4

6

ק כהתקוממות עממית-ספונטאנית

5

13.2

לא יודעים/לא ענו

6

100

סה"כ

 

   

24.  באיזו מידה שמרו היהודים על רמת מוסר גבוהה (טוהר נשק) בזמן לחימה בכל הסכסוך?
היהודים שמרו על רמת מוסר:

 % אלו שבחרו בתשובה/נרטיב זה

תשובות/נרטיבים אפשריים 

 מס'

23

גבוהה מאוד

1

36.8

גבוהה

2

28.2

בינונית

3

4

נמוכה

4

1.4

נמוכה מאוד

5

6.6

לא יודעים/לא ענו

6

100

סה"כ

 

 

 

ĉ
Rafi Nets,
Mar 30, 2015, 12:06 PM
Comments